Eixos estratègics

Pla estratègic 2012-2016: Garantim la coherència de l'activitat de la Fundació mitjançant el Pla estratègic, un marc d'actuació general que es focalitza en quatre eixos d'actuació estràtegica i en tres reptes de procés clau. 

EIX 1: SISTEMA EDUCATIU

Contribuir a la millora de la qualitat i l'equitat del sistema educatiu

 • Governança de centres: Incentivant el lideratge educatiu tot impulsant un nou sistema de governança i direcció de centres i una cultura professional basada en el compromís, la formació, l'avaluació i la innovació.
 • Cultura professional:  Afavorint el talent individual, en el marc d'una escola inclusiva, tot promovent pràctiques educatives de gestió de la diversitat.
 • Escola inclusiva, cohesió i diversitat: Promovent polítiques de cohesió, que evitin la segregació escolar i que busquin la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.

EIX 2: FAMÍLIES

Promoure la funció educadora de les famílies

 • Afavorir la funció educadora:  Identificant i difonent aquelles pràctiques que reforcen valors i actituds cíviques socialment responsables.
 • Família, escola i fora escola: Impulsant polítiques i dinàmiques socials que facilitin aquesta funció educadora, tenint present les transformacions tant en l'organització i els models familiars com en el mercat de treball.
 • Educació en valors cívics i democràtics: Promovent la corresponsabilització educadora entre les famílies, l'escola i les altres institucions educatives.

EIX 3: TRAJECTÒRIES EDUCATIVES

Promoure la responsabilitat individuals en l'educació pròpia

 • Competències en un entorn canviant: Incentivant-la en totes les etapes de la vida.
 • Educació i transicions al llarg de la vida: Identificant i prioritzant la transmissió de coneixements, habilitats, actituds i valors bàsics.
 • Talent individual: Buscant respostes als reptes que els canvis socials i de l'entorn plantegen i afavorint nous instruments en la formació dels individus.

EIX 4: SOCIETAT EDUCADORA

Impulsar la coresponsabilitat educativa dels agents socials, culturals, mediàtics i econòmics del país:

 • Nous entorns comunitaris: Fent-los conscients del seu potencial socialitzador en la transmissió i construcció de valors i referents de pertinença i catalanitat.
 • Iniciatives conjuntes: Activant iniciatives conjuntes que reforcin el valor de l'educació i el treball en xarxa en marcs socials i territorials de proximitat.
 • Lideratge social: Promovent el lideratge social orientat al reforçament de les xarxes socials i de la ciutadania democràtica.

PROCESSOS

PROCÉS 1

Mobilitzar el debat i consens en els reptes futurs de l'educació:

 • Visió 2030 de l'educació a Catalunya.
 • Debat anual sobre l'estat de l'educació a Catalunya.
 • Xarxa d'antenes i debats al territori.

 

PROCÉS 2

Promoure el canvi educatiu involucrant-hi els agents clau per al canvi:

 • Recerca propositiva i solucions prospectives en àmbits clau.
 • Aliances i iniciatives de lideratge compartit.

 

PROCÉS 3

Impulsar propostes i models innovadors per transformar l'educació:

 • Compromisos per l'educació entre els agents educatius.
 • Reconeixement i suport als activistes de l'educació.
 • Models de canvi educatiu demostratius i escalables.

Torneu