Orígens

Per què es crea la Fundació Jaume Bofill?

Per contribuir a la millora de la societat catalana mitjançant la promoció i el suport d'iniciatives que ajudin al coneixement i a la transformació del nostre país. Algunes de les preocupacions fundacionals són: estimular els valors de la democràcia i de la participació entre els conciutadans, promoure models socials i polítics que afavoreixin la igualtat social, i contribuir a l'afirmació nacional de Catalunya.

 

Quan es constitueix?

El mes de maig del 1969 gràcies a la iniciativa del matrimoni format per Teresa Roca i Formosa i Josep Maria Vilaseca i Marcet.

Recentment s'ha publicat una biografia de Josep Maria Vilaseca escrita per Jordi Amat, Un país a l'ombra. Vida de Josep Maria Vilaseca Marcet (1919-1995), que podeu comprar aquí. Amb motiu d’aquesta publicació, el 29 d’octubre de 2015, es portà a terme l'acte  “El passat inspira el present. El compromís cívic, polític i religiós de Josep Maria Vilaseca Marcet, 20 anys després de la seva mort”, a l’Ateneu Barcelonès. Podeu veure un resum d'aquest acte aquí.

 
Jaume Bofill i Bofill amb el seu fill Jaume.Josep Maria Vilaseca i Marcet i Teresa Roca i Formosa
 

Qui era Jaume Bofill?

Jaume Bofill i Bofill, casat amb Roser.Soliguer, va ser un filòsof i professor universitari que va morir l’any 1965. El seu tarannà rigorós i dialogant i la seva personalitat carismàtica van portar els impulsors de la Fundació a donar-li el seu nom en reconeixement a la seva persona.

 
 
 

Jaume Bofill i Bofill amb el seu fill Jaume.Jaume Bofill i Bofill

 
El primer director de la fundació va ser Fèlix Martí, del 1969 al 1971. Del 1971 al 2001, Jordi Porta va ocupar aquest càrrec i posteriorment  Jordi Sànchez, del 2001 fins al 2010. 
 

A finals de 1971, la constitució de l’Assemblea de Catalunya fa créixer la tensió política del moment. L’11 de novembre de 1971, la Brigada Político Social registra les oficines de la Fundació Jaume Bofill, amb la detenció i el judici del seu director Fèlix Martí i alguns empleats. Els fets aconsellen separar el gruix de la dotació fundacional; iniciant-se la gestació de la Fundació Institut Pacis.

 

 

El 28 d’octubre de 1973 es crea la Fundació Institut PACIS com a fundació eclesiàstica. Així doncs, sota aquesta forma legal, més tolerada dins el marc normatiu del moment, la Fundació Institut Pacis s’encarregarà de finançar les activitats que desenvolupa la Fundació Jaume Bofill. Joan Carles Brugué en va ser el seu director fins a la seva jubilació, l’any 2006. 

Finalitzada la dictadura i un cop restablerta la democràcia, el 3 de juny de 1977 es refunda la Fundació Institut PACIS, aquesta vegada com a fundació civil-privada, amb Teresa Roca Formosa i Josep Maria Vilaseca Marcet com a fundadors, i amb una nova aportació patrimonial; ampliant així els mitjans econòmics posats a disposició de la Fundació. 

La Fundació Institut PACIS ha estat, fonamentalment, un instrument de finançament de la Fundació Bofill i d’altres entitats o persones amb finalitats semblants, tal i com determinava l’objecte fundacional, que es definí així: “Ajudar al finançament de les institucions culturals de Catalunya que acreditin tenir-ne necessitat i que es proposin elevar el nivell cultural del país per tal d’aconseguir la pau entre els homes i els pobles”. L'any 2017 va ser reabsorbida dins de la Fundació Jaume Bofill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Fundació de Serveis de Cultura Popular va ser creada l’any 1977 per la Fundació Jaume Bofill. Modest Reixach va ser el director d'aquesta fundació del 1979 al 1988. Va néixer amb l’objectiu d’estendre la cultura, entesa en un sentit ampli, a totes aquelles persones o grups que per les circumstàncies socials se’n troben mancats. La seva activitat va posar l'accent en moltes qüestions alhora ben rellevants, a tall d'exemple: la recuperació de la memòria històrica, el coneixement de la realitat a partir d’una sociologia compromesa amb els més fràgils de la nostra societat, el suport a iniciatives de les associacions populars que procuraven compensar els estralls que el franquisme exercia sobre el nostre país i l’aposta per una educació en valors permanentment actualitzada. L'any 2000 va ser reabsorbida dins de la Fundació Jaume Bofill.

A partir del 2009, la Fundació decideix focalitzar-se en educació, amb una visió àmplia i oberta amb l'objectiu d'investigar, debatre, explorar models innovadors i mobilitzar els agents educatius.

Torneu