Josep Maria Bayer

“Inquietud i curiositat”

Va estudiar Econòmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el 2007 va obtenir el  €FA, European Financial Advisor (Institut d'Estudis Financers). Va iniciar la seva activitat professional vinculat a la banca, primerament a Bankpime, on desenvolupà tasques d’analista de risc, direcció d’oficina i direcció comercial, i posteriorment a Banc Sabadell on ocupà diferents càrrecs directius.

L’any 2006 inicia la seva vinculació professional com a director de la Fundació Institut Pacis, al desembre de 2017 és fusiona aquesta amb la Fundació Jaume Bofill, on passa a desenvolupar la direcció patrimonial i financera. Així mateix participa en diferents Consells d’Administració (Josep M Raventós i Blanc, CEFRUSA, Enginergy SL, Edificis Catedral...). Des de març de 2014 és vocal i tresorer de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

I a més a més, és un apassionat de la muntanya i el paisatge.