Serra, Xavier

Docent de l’àmbit cientificotecnològic (Llicenciatura en Ciències Químiques per la UB) i amb experiència en direcció i coordinació pedagògica (Màster en Planificació i Gestió de l’Educació per la UAB) a l’Escola Pia de Granollers. Ha format part de l’equip que ha dissenyat i planificat el projecte SUMMEM, que comporta la transformació en xarxa d’institucions educactives cap a un nou model de gestió, aprenentatge i convivència.

Ha participat en  Seminaris de Coordinació Pedagògica entre centres públics i concertats on ha col·laborat en el projecte “Mirades de l’alumnat” per dissenyar plans de millora de centres a partir del diagnòstic fet pels alumnes. Treballa activament per fer possibles aules codocència on interactuin equips de tutors/ores interdisciplinaris generant escenaris d’aprenentatge col·laboratius i globalitzats.

Afirma que “l’Educació Secundària és un espai privilegiat per generar oportunitats d’aprenentatge per a la vida i per a totthom”.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.