L'enquesta

La recollida de dades s’ha realitzat anualment de 2001-2002 a 2012, tot començant amb una mostra de 1.991 llars i 5.785 individus. 

Els qüestionaris del PaD es dissenyen per aportar un ampli ventall d’informació sobre la vida dels individus des d’una perspectiva objectiva (recursos, condicions de vida, esdeveniments, participació....) i subjectiva (actituds, valors, percepcions, satisfacció....). 

Els àmbits d’estudi del PaD són diversos, entre ells: Educació reglada i no reglada; Treball productiu, reproductiu i conciliació; Posició econòmica; Situació personal i familiar; Habitatge; Salut i dependència; Posició i relacions socials; Usos del temps; Valors i actituds, etc.

La recollida d’aquesta informació s’efectua a dos nivells: individual i de llar, la qual cosa permet comparar les situacions individuals amb les característiques de les seves llars i, per tant, incrementa el potencial analític de les dades del PaD. Per poder recollir aquesta informació es dissenyen 3 qüestionaris diferents: el de Llar, el contesta l’Informant Principal i recull informació de la llar en el seu conjunt i dels membres menors de 16 anys, als que no s’entrevista directament; el qüestionari Individual, el contesten totes les persones de la llar majors de 15 anys; el qüestionari Proxy, recull informació molt bàsica de les persones majors de 15 anys a qui no es pot enquestar  per diferents motius (viatge, ingrés, etc.).

Si voleu saber-ne més sobre l’enquesta PaD, podeu consultar diferents documents: el dossier, que explica més a fons les característiques de l’enquesta, la seva història, etc.; un breu de dades que fa un repàs de la mostra al llarg de les onades i de les principals recerques que ha permès el PaD; els diferents qüestionaris del PaD de les onze onades, i totes les persones que han treballat al PaD.