Llibre Blanc de la participació de les famílies a l’escola (Famílies amb Veu)

 

El Llibre Blanc respon a l'objectiu final de "Famílies amb Veu". En base a tot el coneixement generat, el llibre Blanc marca una agenda de temes de futur que haurien de permetre enfortir el sector. Amb el llibre blanc es vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d'un marc conceptual clarificador, d'uns reptes de futur i una proposta d'agenda de temes pels propers deu anys.

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra‐representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria. El projecte consta de diferents recerques (enquesta a les AMPES de Catalunya, al s directors de centre i a 1.500 famílies), d’un procés participatiu i culmina amb la redacció d'un llibre blanc sobre la participació de les famílies a l'escola. El llibre blanc vol contribuir a vertebrar un discurs de sector, a partir d'un marc conceptual clarificador, d'uns reptes de futur i una proposta d'agenda de temes pels propers deu anys.

El projecte compta amb el suport i col•laboració de les principals federacions d'AMPA de Catalunya.

Donen suport
Aliances