Les prioritats educatives a Catalunya. Anuari 2011

9

L'equitat com a estratègia de qualitat i èxit educatius / Acompanyament en les transicions educatives / Accés equitatiu a la formació al llarg de la vida / El paper clau de la família i el lleure de qualitat / Priorització i esforç de la inversió educativa

Date
2014
Project
Related Information