Nota de premsa. Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill. Els programes educatius que treballen habilitats com l’autonomia, la motivació o les competències socioemocionals milloren els resultats de l’alumnat

36

L’APRENENTATGE DE COMPETÈNCIES SOCIOEMOCIONALS MILLORA ELS RESULTATS DE L’ALUMNAT I REDUEIX COMPORTAMENTS DE RISC

L’ALUMNAT QUE PARTICIPA EN PROGRAMES ON ES TREBALLEN HABILITATS AUTOREGULATIVES (COM L’AUTONOMIA O LA MOTIVACIÓ) POT GUANYAR, CADA CURS, 8 MESOS DE PROGRÉS ACADÈMIC

Sabem avui que al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees com les matemàtiques o la llengua, existeix un altre conjunt d’habilitats de gran rellevància per al desenvolupament personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle XXI. Parlem d’aquelles habilitats que fan referència a l’aprendre a aprendre, a la motivació, l’autonomia, d’autoregulació i el pensament crític. Però parlem també d’aquelles competències que entrarien en el terreny socioemocional: consciència personal, autoestima, autoeficàcia i resiliència, empatia, capacitats interpersonals, etc.

Fa un temps que, sobretot en els països anglosaxons, s’han començat a avaluar de forma rigorosa els impactes de programes educatius adreçats a treballar aquestes competències. Què ens diu aquesta evidència? Innovacions curriculars, accions tutorials, projectes artístics, de valors, de gestió d’emocions, conflictes i pràctiques de risc, d’autoaprenentatge, etc., aconsegueixen millorar les competències socioemocionals i regulatives dels alumnes? Com es defineixen aquests aprenentatges i com es mesuren? Acaben aquests guanys repercutint en els resultats acadèmics? Quines experiències tenim a casa nostra que treballin en aquesta direcció? Com podem aprofitar l’evidència acumulada per millorar aquestes experiències?

Més informació: Descarregueu-vos la nota de premsa completa.

Páginas
6
Data
2016
Proyecto
Etiquetes
Información relacionada