Són efectius els programes de lluita contra l’absentisme escolar?

17

La preocupació per l’absentisme escolar respon tant a la voluntat de l’administració pública d’assegurar el compliment de l’escolarització obligatòria com a la relació d’aquest fenomen amb desigualtats socioeducatives d’ordre acadèmic (menor rendiment, pitjors resultats escolars i major abandonament) i problemàtiques d’altres tipus (delinqüència, alcoholisme, drogoaddicció, desocupació...). 

Són nombrosos els programes, plans i protocols desenvolupats per incrementar l’assistència a classe dels infants i joves. No obstant això, hi ha poca recerca sobre la seva efectivitat. Aquesta revisió de l’evidència pretén aportar dades sobre l’impacte dels programes de lluita contra l’absentisme escolar, que permetin identificar quins elements afavoreixen l’increment de l’assistència escolar i observar si aquest varia en funció dels perfils d’alumnes o circumstàncies en què s’apliquen. 

Pàgines
20
Data
2020
ISBN
978-84-121371-0-1
Projecte
 
Són efectius els programes de lluita contra l’absentisme escolar?
Novetat