Una demanda social dels joves: els habitatges protegits

8

El present estudi té com a finalitat aportar informació sobre la demanda d'adquisició d'habitatges nous de protecció oficial, tot fent referència als habitatges de promoció pública i preu taxat. Abans, però, d'exposar-ne el contingut, s'introdueix una referència als tres règims de protecció existents, s'analitza l'evolució dels preus de mercat amb relació als preus dels habitatges protegits i l'evolució de la construcció de nous habitatges.

Pàgines
104
Data
1994
ISBN
84-85557-40-9