Formació i ocupació

Projectes 6

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.