Educació al llarg de la vida

Projectes 2

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.

Perspectives Internacionals d’Educació és un espai de debat sobre tendències en polítiques educatives internacionals.