Què funciona en educació? Evidències per a la millora educativa

 

El projecte Què funciona en educació? Es proposa revisar les evidències generades per la recerca rigorosa al voltant de les polítiques i els programes que milloren els aprenentatges, per tal d'informar el disseny de les polítiques educatives. 

L'objectiu del projecte és triple: 

- En primer lloc, recollir evidències del que funciona en alguns àmbits clau de la política educativa; per a fer-ho, es publiquen revisions anuals de l'evidència al voltant de quatre temes clau.

- En segon lloc, informar les polítiques educatives; es programen un cicle de seminaris amb actors responsables del disseny d'intervencions, per contextualitzar les troballes i debatre al voltant de les seves implicacions en el context català.

- finalment, el projecte vol estendre a la comunitat educativa la necessitat de fonamentar les pràctiques i les polítiques en l'evidència ja existent sobre el que funciona, així com promoure la incorporació d'aquests aprenentatges en les estratègies dels actors.

Podeu trobar totes les publicacions:

 1. Incentius econòmics per al professorat
 2. Agrupaments a les aules i tutorització individual
 3. Serveixen els programes d’estiu per millorar els aprenentatges i els resultats educatius dels alumnes?
 4. Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?
 5. Són efectius els programes d’educació socioemocional com a eina per millorar les competències de l’alumnat?
 6. Són les beques i els ajuts efectius de cara a la continuïtat i millora dels resultats educatius a primària i secundària?
 7. Polítiques de tria i assignació d’escola: quins efectes tenen sobre la segregació escolar?
 8. El lideratge de centre afecta el rendiment acadèmic de l’alumnat?
 9. És l’avaluació de l’alumnat un mecanisme de millora del rendiment escolar?
 10. Els programes conductuals milloren les actituds i els resultats de l'alumnat?
 11. Els programes per fomentar la implicació parental en l’educació serveixen per millorar el rendiment escolar?
 12. Quin impacte tenen els programes d’orientació i assessorament en els alumnes?
 13. La inspecció de l’educació: quins models funcionen millor?
 14. Serveix la formació permanent del professorat per millorar els resultats educatius de l’alumnat?
Aliances

Actes 16